Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se
zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je společnost ALTIMA LZ s.r.o.  IČ27500969 se sídlem Táborská 191/125, 615 00 Brno (dále jen: „správce“)

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Táborská 191/125, 615 00 Brno
email: altima@altima.cz
telefon: 777 201 523


Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese www.altima.cz, prostřednictvím kterých poskytuje své zboží.


V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého právního důvodu a k jakému konkrétnímu účelu tyto údaje zpracováváme, související práva subjektů údajů, a komu mohou být údaje o našich zákaznících předávány.


Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.


Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

1. Z jakého důvodu, za jakým konkrétním účelem a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme

1.1. Osobní údaje získané a zpracovávané za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi jako správcem

K výše uvedenému účelu jsou nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (například vystavení faktury a dodání zboží) osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje ukládáme po dobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti a to 15 let.

 

1.2.  Osobní údaje zpracovávané za účelem vedení účetnictví

Jste-li našim zákazníkem, zpracováváme vaše osobní (fakturační ) údaje z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto osobní údaje ukládáme po dobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti.

 

1.3. Osobní údaje zpracovávané za účelem registrace na náš e-shop
V případě registrace na e-shopu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.  Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu.


1.4.  Osobní údaje zpracovávané za účelem odpovědi na dotaz a vypracování cenové nabídky

K výše uvedenému účelu zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje uchováváme po dobu 3 let.  


1.5.  Měření návštěvnosti webu, zvýšení bezpečnosti a přizpůsobení obsahu webu a přímého marketingu

Za účelem měření návštěvnosti webu, jeho optimalizace (diagnostika chyb) a přizpůsobení obsahu cílené reklamy zpracováváme informace, jako jsou atributy vašeho softwaru a hardwaru, zdroj vaší návštěvy, IP adresa atd. Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, případně vašeho souhlasu a to po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.


Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


Používáme cookies?

Ano, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu cookies, či podobných nástrojů. Cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookies však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

2. Jakým způsobem zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?

Naším cílem je zabezpečit údaje, které zpracováváme, a to v maximální možné míře. Využíváme proto moderních technologií a organizačních opatření, abychom data ochránili před zneužitím, poškozením, nebo zničením. Mezi taková opatření patří například přístup do uživatelských účtů pouze pod heslem, nebo šifrovaná komunikace prostřednictvím https protokolu.

Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku
neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel
bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.

3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je poskytujeme

    1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
    • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
    • zajišťující služby provozování e-shopu (Netaction s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
    • zajišťující marketingové služby,
    • vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků
    • další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

    2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky, poptávkového formuláře, či formuláře pro přihlášení k odběru obchodních sdělení, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Odesláním potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V Brně dne 25. 5. 2018
ALTIMA LZ s.r.o.