Reflexní vesta pro celou rodinu

Chodci jsou na silnicích nejvíce ohroženi v noci, zvláště na takových místech, kde není vyznačen přechod pro chodce. V tmavém oblečení jsou chodci pro řidiče téměř neviditelní a motoristé nemají šanci včas reagovat, když vás zkrátka nevidí. Výstražné prvky, jako je reflexní vesta, odráží světla reflektorů vozidel a chodec nebo cyklista je tak dobře viditelný i za tmy. Všichni řidiči by s...
More

Reflective vests for the whole family

Pedestrians are most vulnerable on the road at night, especially in places where pedestrian crossings are not marked. In dark clothes, pedestrians are virtually invisible to a driver, and motorists do not have a chance to react in a timely manner simply because they cannot see you. Warning elements, such a reflective vest, reflect the headlights and the pedestrian or cyclist is then clea...
More

Pochybujete o významu používání reflexních prvků?

Polovina z nás si ještě pamatuje doby, kdy zaručeně každý v ulici věděl, že si sousední rodina pořídila nové auto. Když se dnes podívám z okna ke svým sousedům, vidím u jejich domu auta tři. Ano, každý z této tříčlenném rodiny má své! Ekonomické a sociální podmínky rodin se mění. Lidé používají auta každodenně k dopravě do zaměstnání, k větším nákupům v supermarketech, ale i k převozu dětí do škol...
More

Do you doubt the importance of using reflective elements?

Half of us still remember the times when everyone in the street knew that the neighboring family had bought a new car. When I look out of the window at my neighbors today, I see three of them in front of their house. Yes, each member of this family of three has their own! The economic and social conditions of families are changing. People use cars every day to get to work, to shop in supermarkets,...
More

ZDRAVÉ MĚSTO BRNO - akce k bezpečnosti v dopravě

Být vidět se vyplatí. Obzvláště v dopravě Chodci a cyklisté patří v dopravě k obzvláště ohroženým skupinám. Proto je v dopravněpreventivních kampaních a akcích kladen důraz na používání pestrého oblečení s doplňky z reflexních a fluorescenčních materiálů. Jaký je mezi těmito materiály rozdíl a proč je důležité je kombinovat? Nejen to, nýbrž i mnoho dalších užitečných rad, informací, ale i dro...
More

BRNO – HEALTHY CITY – road safety project

To be seen is worthwhile. Especially in traffic Pedestrians and cyclists are particularly vulnerable participants in road traffic. Therefore, in preventive campaigns and events, emphasis is placed on the use of colorful clothing with accessories made from reflective and fluorescent materials. What is the difference between these materials and why is it important to combine them? Not only that, but...
More

Snadné a rychlé použití reflexních prvků pro Vaši bezpečnost

O bezpečnosti na silnici již bylo napsáno hodně. Nehodovost na silnicích ale jakoby veškeré snažení ignorovala. Stále potkáváme chodce a cyklisty, kteří v šeru hazardují se svým zdravím.  Používáním reflexních prvků snadno a rychle zajistíte Vaši viditelnost v silničním provozu! Přichází podzim a s ním zvýšený počet nehod, způsobený špatnou viditelností. Přitom během jediného krátkého okamžik...
More

Easy and fast use of reflective elements for your safety

Road safety has already been written about a lot. Road accidents, however, seem to have ignored all these efforts. We still meet pedestrians and cyclists who are in the shadows, risking their health Using reflective elements ensures your road traffic visibility quickly and easily! The autumn comes, and with it an increased number of accidents caused by poor visibility. At the same time, the safety...
More

Říjen až prosinec - pro chodce rizikové měsíce.

BESIP - akce Příklady poukazující na viditelnost na silnicích ukazuje televizní šot. Ukázka uvádí rozdíly ve viditelnosti různých barev (50 – 100 metrů) oproti dvousetmetrové viditelnosti reflexních prvků. Přitom nejrizikovějšími místy jsou právě vyznačené přechody. Ani zde není chodec, jež není vybaven reflexními prvky, lépe vidět, přesto se cítí při přecházení jistěji. Za používání reflexních pr...
More

October to December are the riskiest months for pedestrians

BESIP – specials An examples of poor street visibility is shown in the TV shot. The sample shows differences in the visibility of different colors (50-100 meters) compared to the 200-meter visibility of reflective elements. At the same time, the most risky places are marked crossings. Even here, a pedestrian who is not equipped with reflective elements is not more visible, and yet he feels more se...
More

Nejohroženější jsou děti

Nejzranitelnější jsou v silničním provozu děti. Proto je velmi důležité, aby byly na silnici i chodníku co nejvíce vidět.  Světlé oblečení doplněné o reflexní doplňky, spolu se stejně vybavenými školními brašnami i botami by mělo být samozřejmostí. „Viditelnost v provozu na silnicích u chodce, ale i cyklisty nebo motocyklisty můžeme zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z f...
More

Those most at risk are children

Children are the most vulnerable participants in road traffic. Therefore, it is very important for them to be as visible as possible on the road and sidewalk.  Light-colored clothing, complete with reflective accessories, along with similarly equipped school bags and boots, should be a matter of course. „The visibility in traffic of pedestrians, cyclists, or motorcyclists can be enhanced by ...
More

Pejskařovy zlé časy

Všichni pracující pejskaři prožívají nepříznivé časy. Ranní i večerní venčení probíhají za šera. Počasí je mlhavé, sychravé a pošmourné. Páníček i hafan jsou sotva vidět. Jen málokdo má štěstí, aby měl louku hned za domem. Většinou je nutnost – se někam pěšky přepravit. A zde jsme u jádra pudla - tedy vlastně – u naší špatné viditelnosti. Vydržte, pejskaři, na jaře už to bude lepší! Do té doby sna...
More

Bad times for dog owners

All working dog owners experience bad times. Morning and evening walks take place in the dark. The weather is misty, foggy, and moody. The owner and his dog are barely visible. Few are lucky enough to have a meadow just behind their house. Usually, it is necessary to walk somewhere. And here we are at the core of the problem – our poor visibility. Hold on, dog owners, it'll be better in the sp...
More

Reflexní vesta pro řidiče

Šero nebo tma a odstavené auto na kraji silnice. Pokud se kolem něj například při poruše nebo po nehodě pohybují lidé, je velmi důležité, aby měli barevné reflexní vesty. V opačném případě je totiž další řidiči uvidí až na poslední chvíli. Povinnost mít v autě vestu platí ale v Česku jen pro řidiče. Třeba na Slovensku, v Rakousku nebo v Itálii jejich počet v autě musí odpovídat tomu, kolik tam ces...
More

Reflective vests for drivers

It is dusk, or night, and there is a car parked at the edge of the road. If, for example, persons move around the car because of a breakdown or an accident, it is very important that they have colored reflective vests. Otherwise, other drivers will only see them at the last minute. The obligation to have a vest in the car only applies to drivers in the Czech Republic. And, for example, in Slovakia...
More

Od února povinností!

Nosit za snížené viditelnosti reflexní prvky – pro chodce od února povinnost "Pokud se chodec pohybuje mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen použít reflexní prvek. Nová povinnost vyplývá ze zákona o silničním provozu. Chodcům, kteří novou povinnost nedodrží, hrozí pokuta až dva tisíce korun". „Používání reflexních materiálů viditeln...
More

Pořiďte si reflexní prvky pro chodce, jsou povinné a hrozí pokuta!

V únoru 2016 vláda schválila novelu zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. s cílem zvýšit bezpečnost na silnicích. Chodci nyní mají povinnost nosit za snížené viditelnosti mimo obec reflexní prvky. Počet nehod způsobených špatnou viditelností chodců, je totiž velmi vysoký a vhodný reflexní prvek může zachránit mnoho životů.  V únoru 2016 vstoupila v platnost novela zákona o silničním provozu...
More

Povinná výbava jízdního kola a cyklisty

Vybíráte kolo pro sebe nebo své dítě? Nebo ho jen připravujete na novou cyklistickou sezónu? Přípravu a kontrolu povinné výbavy jízdního kola byste neměli podceňovat. Při jízdě se stáváte řidičem a jste součástí provozu, proto myslete na vaší bezpečnost a na to, že byste měli být vždy dobře vidět. Pojďme se podívat na to, co byste měli vždy při jízdě na kole mít.   Mezi povinnou výbavu jízdní...
More